Friday, May 29, 2009

ჩემი ტკბილი ქუჩის მუსიკოსი


es ucnauri  arseba gushin vnaxe da  ragacatom arc  mikitxavs rogro iyo d a vin iyo,ise gadavcyvite ro bednieri adamiani adamiani iyo....
 2  kvadratul metr  asfaltse elaga mteli magisi mozravi avla dideba...velosipedi,zveli ,didi zurgchanda ,ramdenime egzotikuri  sakravi da  usayvarlesi,ubomboresi  zagli...
kide xewlnaketi ragaceebi da  rac mtavaria batinkebi,velosipedi da  zveli,chreli   naqsovi qudi...
yvelaferi si,rasac tavisuflebis suni adis da  rac individualurobas  da  simsubuqes ganichebs... toje    tak indivilualuri  iyo  is musika,rasac   ukravda  da  ragac zalian  dagubebul,shinagan xmas gamoscemdnen es  ucnauri,chrela-chrula  ,,trubebi'
momechvena,ro is,rasac es tavisufali,bednieri adamiani   ukravda chveni  sulebis,chveni shinagani samyaros,qvecnobieris da kide atasi egeti   chamarxuli ragacis   xma  iyo...
miyvars bednieri adamianebi ,tavisuflebis shegrzneba da  suli musika...